ฝากขายสินทรัพย์

การบริการรับฝากขาย ของบริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ จำกัด

 • บริการข้อมูลราคาประเมิน และคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ขายได้รับทราบในเบื้องต้น

 • จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกในเรื่องการโอนไฟฟ้า ประปา ให้กับผู้ขาย และผู้ซื้อ

 • ดูแลการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆ ให้กับผู้ขาย และผู้ซื้อ ประสานงานสำนักงานที่ดินในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ และคำนวณค่าใช้จ่ายในการขายให้กับผู้ขาย และผู้ซื้อ

 • บริการให้คำปรึกษาในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ด้านกฎหมาย การประนอมหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ถูกฟ้อง ถูกยึดทรัพย์ จำนอง ขายฝา ไถ่ถอน โอนกรรมสิทธิ์ รังวัด แบ่งแยก ภาระจำยอม มรดก และพินัยกรรม เป็นต้น

 • การทำการตลาดให้เข้าถึงผู้ซื้อและการบริการผู้ซื้อ

  • ตรวจสอบเครดิตผู้ซื้อเบื้องต้น นำผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สินฯ

  • จัดหาธนาคารให้กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการขอสินเชื่อ กับ สถาบันการเงินต่างๆ

 • ขั้นตอนการฝากขาย

  • นัดหมาย กำหนดวัน เวลา เข้าไปทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการทำการตลาด ทำสัญญา “แต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์” และประเมินราคาเบื้องต้น

  • เตรียมสำเนาโฉนดทุกหน้า สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ และหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบราคาประเมินในเบื้องต้น

  • บริษัทฯ จะคิดค่าบริการ 3% จากราคาที่ตกลงซื้อขายจริง โดยบริษัทฯ จะรับค่าบริการก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์


  ขายเช่าขาย/เช่า