เกี่ยวกับเรา

บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยได้สะสมประสบการณ์ในการทำงานตลอดเวลาอันยาวนาน และปัจจุบันนับได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของธุรกิจนี้

เรามีความชำนาญครอบคุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยนโยบายการใช้เจ้าหน้าที่การตลาด ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดให้ทำงานในพื้นที่นั้น เราจึงมีความชำนาญในทุกพื้นที่ที่เข้าทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าด้านข้อมูลตลาดอย่างมาก และเรายังเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

โดยทางสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานอาชีพนายหน้า ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาชีพอย่างแท้จริง พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบและจรรยาบรรณในการทำงานของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถวางใจในการทำงานของเรา ภายใต้การควบคุมดูแลของสมาคมฯ

“ซื่อสัตย์ ตั้งใจ มุ่งมั่น และรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ปณิธานของเรา”

รายละเอียดการบริการ

บริษัท จะอาสาเข้าเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน มีกำหนด 6 – 12 เดือนโดยจะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
• นำเสนอข้อมูลตลาดเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สิน
• นำเสนอขายทรัพย์สินให้ผู้สนใจซื้อด้วยหลากหลายช่องทาง
• นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
• ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
• เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
• เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
• จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• อำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอน

หมายเหตุ : หากไม่สามารถทำการขายได้สำเร็จ ผู้จะขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัท จะดำเนินการต่าง ๆ ให้ดังนี้
• นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ
• นำเสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
• นำเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
• นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
• เป็นตัวกลางในการต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
• เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
• ช่วยจัดหาสินเชื่อสถาบันการเงิน
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• อำนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอน
• ช่วยแนะนำการซ่อมแซมตกแต่ง และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์

สำหรับผู้ที่จะขาย

บริษัท จะอาสาเข้าเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน มีกำหนด 6 – 12 เดือนโดยจะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
• นำเสนอข้อมูลตลาดเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สิน
• นำเสนอขายทรัพย์สินให้ผู้สนใจซื้อด้วยหลากหลายช่องทาง
• นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
• ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
• เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
• เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
• จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• อำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอน

หมายเหตุ : หากไม่สามารถทำการขายได้สำเร็จ ผู้จะขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่จะซื้อ

บริษัท จะดำเนินการต่าง ๆ ให้ดังนี้
• นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ
• นำเสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
• นำเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
• นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
• เป็นตัวกลางในการต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
• เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
• ช่วยจัดหาสินเชื่อสถาบันการเงิน
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• อำนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอน
• ช่วยแนะนำการซ่อมแซมตกแต่ง และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์